Jezus Christus

geneest nog altijd

bevrijdt nog altijd

maakt ons rein van zonde

zodat we opnieuw kunnen beginnen.


Laat u met GOD verzoenen. 2 Korintiers 5:20

GOD is liefde.  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Jh14:15

Jezus Christus van Nazareth is het Eeuwige Leven.

Bid tot de Vader in de Hemel en vraag aan de Heer Jezus om in je hart te komen en neem Hem aan als je Heer en Verlosser.

Want GOD had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven en allen die in Hem geloven gaan niet verloren maar hebben het eeuwige leven.

Belijd je zonde en bekeer je van je zonde, Jezus Christus stierf aan het kruis voor alle zonden van de wereld.

Als we onze zonde belijden is GOD trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van al het kwaad.Jesus Christ

still heals

still liberats

makes us clean from sin

so we can start as new.


Be reconciled to God.
2 Corinthians 5:20

God is Love. If you love Me, keep My commandments. Jh 14:15
Jesus Christ of Nazareth is the Eternal Life.
Pray to the Father in Heaven and ask the Lord Jesus to come into your heart and accept Him as your Lord and Savior.
For GOD so loved the world that He gave His only Son, and all who believe in Him will not perish but have eternal life.
Confess your sins and repent of your sin, Jesus Christ died on the cross for the sins of the world.
If we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all evil.


WAARSCHUWING tegen tegen ayahuasca, huachuma (san pedro cactus) and bobizana

WARNING against ayahuasca, huachuma (san pedro cactus) and bobizana

ADVERTENCIA ayahuasca, huachuma (san pedro cactus) and bobizana

 

Waarschuwing en oproep bekering van Duitse Christenen die moskee hebben bezocht

Warnung und Anruf Bekehrung der deutschen Christen, die Moschee besucht

 

Waarschuwing tegen occulte praktijken

Warning against occulting praktices